Luskeråsen Vel

ÅRSMØTEPROTOKOL LUSKERÅSEN VEL 2024

Årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, skjærtorsdag 28. mars 2024 kl. 10.00.


Styrets formann åpnet møtet og ønsket velkommen.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE
Det var 64 personer til stede på møtet. Disse representerte 45 hytter. Alle styrets medlemmer møtte. Valgkomiteen ved Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken og revisor Bendik Sagsveen var til stede.

 

GODKJENNING AV INNKALLING
Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr e-post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com og samt på Luskeråsen Vel sin facebook-side.  

 

VALG AV MØTELEDER
Til å lede møtet ble valgt styrets leder Jan Georg Vedeler.

 

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL
Bjørn Atle Gildestad og Steinar Thon ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

 

ÅRSBERETNINGEN for 2023
Møteleder gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt og knyttet noen kommentarer til de ulike punkter (Se årsberetning for 2023).

  • Sindre Ryan, som nestleder i Melladn, kommenterte løypekjøringen for sesongen samt den gode dugnadsinnsatsen som Luskeråsen Vel bidro med på høstdugnaden 2023. Han uttrykte også ønske om at flere kan betale løypebidrag.

 

Årsberetningen ble godkjent som styrets beretning om aktiviteten i velet i løpet av 2023.

 

REGNSKAP for 2023
Regnskap for 2023 ble godkjent. Årsmøtet viser også til revisors beretning og godkjenning.

 

PLANER for 2024

 

Arealplaner og reguleringsplaner for Luskeråsen  

Styret vil følge utviklingen med ny revidert KPA (kommuneplanens arealdel) nøye og påvirke denne i tråd med medlemmenes synspunkter så godt det lar seg gjøre. Vi vil også følge nøye med på eventuelle nye reguleringsforslag for Luskeråsen som de gjenværende grunneierne måtte komme med, etter at den største grunneieren (Opplysningsvesenets fond) har trukket seg fra arbeidet med ny reguleringsplan. Vi er ikke imot enhver form for fortetning på Luskeråsen. Dersom grunneierne vil jobbe sammen med oss om en fornuftig plan med buffersoner som tar hensyn til verneverdig natur og lokale naturopplevelser, skal vi bidra godt til det. Det viktige er at naturen bevares i størst mulig grad. Om nødvendig vil vi hente inn igjen vegetasjonsøkolog Erlend Grindheim for nye undersøkelser.

 

 

 

Skiløyper, dugnad og gapahuken  

Som tidligere år må vi ha en dugnad høsten 2024 for å vedlikeholde løypa lokalt og å holde

traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og rydding langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. I tillegg satser vi på stirydding og merking.

 

Styret vil allerede nå oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Vi legger opp til dugnad lørdag 5. oktober.

 

Hvis vi har råd til det vil vi også forsøke å legge torv på taket til gapahuken. Dette henger som i fjor sammen med et eventuelt pengebehov for nye naturundersøkelser.

 

Vei 
Styret vil arbeide for at det i løpet av 2024 opprettes et nytt veilag for Luskeråsen veien som drives i henhold til demokratiske prinsipper slik veiloven skisserer. 

 

Samarbeid med ØSK 

Med referanse til den inngåtte samarbeidsavtalen mellom ØSK og hyttevellene i Øystre Slidre (HØSK) vil styret delta i påvirkningen av ØSK i saker som berører hytteeierne i ØSK.  

 

Påskeskirenn

Styret planlegger for at det tradisjonelle påskeskirennet holdes skjærtorsdag påsken 2024 og 2025. 

 

 

Planene tatt til etterretning.

 

 

BUDSJETT for 2024
Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2024, note 5 til regnskapet for 2023, ble vedtatt.

 

INNKOMNE FORSLAG

Styret fremmet forslag om at det opprettes eget veilag for Luskeråsen. Dette skal ikke være en del av Luskeråsen Vel.

Siden dette ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet, presiserte styret før avstemning at det årsmøte skulle ta stilling til var om styret skal fortsette med en konsekvensutredning. Hvis styret finner ut at opprettelse av veilag virker positivt for hytteeierne, og at vi får på plass tillitsvalgte til å ta ansvar for veilaget, vil det fremmes et grundig utarbeidet forslag i et ekstraordinært årsmøte.

 

Dette ble vedtatt med 36 stemmer for og 4 stemmer mot.

 

Konsekvensutredningen må vise konkret hva dette vil innebære for hytteeierne med fullstendig kostnadsoversikt på sommer/vintervedlikehold, samt hvilken kravspesifikasjon som skal ligge til grunn.

I tillegg til dette må det legges fram hvordan en fordelingsnøkkel er tenkt, slik at hver enkelt hytteeier kan få vite hvilken kostnad en vil få med en slik løsning, kontra det vi har i dag.

Videre må det legges fram hva som skal være "hovedveier" og hva som fortsatt skal være tilførselsvei (noen stikkveier har egne veilag).

 

VALG

Til nytt styre og andre tillitsverv for 2024-2025 ble valgt:

 

Hans Jakob Dolmen - fortsetter. Overtar som leder

Yngvar Aarebrot - valgt for ett år. Styremedlem

Jan Georg Vedeler - valgt for ett år. Styremedlem

Trine Fevik - valgt for ett år. Kasserer

Anette Lynnebakken (ny) - valgt for to år. Styremedlem

 

Aud Stenehjem - fortsetter. Vara til styret

 

Revisor: Bendik Sagsveen valgt for to år

 

Valgkomite: Håvar Menken og Bjørn Atle Gildestad valgt for ett år

 

 

 

 

 

Luskeråsen, 28. mars 2024

 Bjørn Atle Gildestad                                   Steinar Thon
Sign.                                                              Sign

 

 

Eirik Ølberg 28.02.2020 13:33

Jørgen Sundstrup 24.09.2019 13:56

Hvorfor står der to sengeborde og en gril i skoven overfor Luskersen 2?
Er der nogen der savner det?

Bernt Kåre ekeberg 02.07.2019 08:52

Hei. Vi har hørt rykter om vann og kloakk. Snakket med kommunen og det tar noen år. Men ett spørsmål. Vet at flere danner ett AS og da kan vi få igjen moms ?

Elisabeth 19.09.2017 08:52

Forslag. Kan vi ha en eller to felles kanoer til bruk av medlemmene? Vi kan ha egne årer og vester. Da slipper vi vrak av kanoer som blir liggende i årevis

Johan 30.08.2015 21:02

Hei, ønsker og sende, leder av vellet en mail. Kan noen hjelpe meg? Send gjerne meg en mail. Johan@tidemand.net

Mvh Rein Sørnes Hansen 05.11.2014 18:46

Til info, - mellom den 14 og 20 okt. har vi hatt innbrudd i hytta. De tok seg inn gjennom et knust vindu. Og tok en 1/4 akevitt, 5-6 pils og en samekniv.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...