Luskeråsen Vel

ÅRSMØTEPROTOKOL LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, skjærtorsdag 6. april 2023
kl. 10.00.
Styrets formann åpnet møtet og ønsket velkommen.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE
Det var 47 personer til stedet på møtet. Disse representerer 37 hytter. Alle styrets medlemmer møtte. Valgkomiteen var representert ved Bjørn Atle Gildestad. Revisor var til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING
Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr e-post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com.


VALG AV MØTELEDER
Til å lede møtet ble valgt styrets leder Jan Georg Vedeler.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL
Torgeir Melien og Trude Blester ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

 

ÅRSBERETNINGEN for 2022
Møteleder gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt og knyttet noen kommentarer til de ulike punkter (Se årsberetning for 2022).

  1. Sindre Ryan, som nestleder i Melladn, kommenterte løypekjøringen for sesongen.
  2. Yngvar Aarebrot knyttet noen tanker til gapahuken som er kommet opp gjennom året 2022

Årsberetningen ble godkjent som styrets beretning om aktiviteten i velet i løpet av 2022.

 

REGNSKAP for 2022
Regnskap for 2022 ble i hovedtrekkene gjennomgått og godkjent. Årsmøtet viser også til revisors beretning og godkjenning.

 

PLANER for 2023

 

5.1 Skiløyper  

Som tidligere år må vi ha en dugnad høsten 2023 for å vedlikeholde løypa lokalt og å holde

traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og

rydding langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. Styret vil allerede nå

oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden

og Facebook utpå sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå. 

Fremmøtet på dugnaden høsten 2022 var veldig bra. Det meste ble gjort, men gjenstår noe utsetting av nye løypestikker og litt arbeid med noen store trær.

 

5.2 Turstier og gapahuk 
Fortsatt gjenstår litt befaring og merking av stier i området.

Gapahuken er på plass og er i bruk. Det gjenstår tjæring og torvlegging av tak, som planlegges med dugnad. Kanskje skal vi også lage en røykhatt med utlufting over tak slik at bålpannen kan fyres inne i huken.

 

5.3 Vei 
Styret viderefører dialog med Rennsenn Hyttegrend om skilting og andre spørsmål rundt veien. Vi antar at styreleder eller annen representant for LV får plass i veilagets styre i løpet av 2023.

 

5.4 Kommunikasjon med medlemmene

Styret har opprettet et Facebook gruppe for å lette kommunikasjonen med medlemmene. Vi fortsetter også bruken av e-post og nettsiden vår. Det kan derfor forekomme noe dobbeltkommunikasjon.

 

5.5 Planer for massiv ny hyttebygging i Luskeråsen 

Styret vil følge utviklingen og grunneiernes planer for videre utbygging og fortetning på Luskeråsen. Styret vil søke å avholde møter både med grunneiere, og med ØSKs ledelse for å fremlegge våre bekymringer, samt søke å påvirke planene til beste for oss som har hytter her fra før.

 

5.6 Samarbeid med ØSK 

Med referanse til den inngåtte samarbeidsavtalen mellom ØSK og hyttevellene i ØS vil styret delta i påvirkningen av ØSK i saker som berører hytteeierne i ØS. 

 

Tatt til etterretning.

BUDSJETT for 2023
Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2023, note 5 til regnskapet for 2022, ble vedtatt.

 

INNKOMNE FORSLAG

  1. Styret har fremmet forslag om at styret for vellet utvides til 5 medlemmer og ett varamedlem. Dette ble enstemmig vedtatt.
  2. Styret var blitt oppfordret til å minne om utspillet for lysforurensing på Luskeråsen. Leder understreket hvordan dette skulle tolkes og oppfordret til å vise hensyn, spesielt med tanke på utebelysning.
    1. Bør ikke ha på utelys når en ikke har behov for dette.
    2. Slå av utelys når hytten forlates.

 

 

VALG

Til nytt styre og andre tillitsverv ble valgt:

 

Jan Georg Vedeler, valgt for ett år som leder.

Yngvar Aarebrot, valgt for ett år

Hans Jacob Dolmen, ny- valgt for 2 år

Trine Fevik – fortsetter- står ikke på valg

Morten Kjellås – fortsetter - står ikke på valg

Varamedlem: Aud Stenehjem, valgt for 2 år.

Revisor: Bendik Sagsveen, valgt

Valgkomite: Håvar Menken og Bjørn Atle Gildestad valgt for ett år

 

 

 

Luskeråsen, 6. april 2023Torgeir Melien                                Trude Blester
Sign.                                                                     Sign

Eirik Ølberg 28.02.2020 13:33

Jørgen Sundstrup 24.09.2019 13:56

Hvorfor står der to sengeborde og en gril i skoven overfor Luskersen 2?
Er der nogen der savner det?

Bernt Kåre ekeberg 02.07.2019 08:52

Hei. Vi har hørt rykter om vann og kloakk. Snakket med kommunen og det tar noen år. Men ett spørsmål. Vet at flere danner ett AS og da kan vi få igjen moms ?

Elisabeth 19.09.2017 08:52

Forslag. Kan vi ha en eller to felles kanoer til bruk av medlemmene? Vi kan ha egne årer og vester. Da slipper vi vrak av kanoer som blir liggende i årevis

Johan 30.08.2015 21:02

Hei, ønsker og sende, leder av vellet en mail. Kan noen hjelpe meg? Send gjerne meg en mail. Johan@tidemand.net

Mvh Rein Sørnes Hansen 05.11.2014 18:46

Til info, - mellom den 14 og 20 okt. har vi hatt innbrudd i hytta. De tok seg inn gjennom et knust vindu. Og tok en 1/4 akevitt, 5-6 pils og en samekniv.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...