Luskeråsen Vel

Rundemellen

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på P-plassen øverst på åsen, påskeaften lørdag 4.april 2015 kl. 10.00.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE

29 hytteeiere stilte opp. Av styrets fire medlemmer, var Håvar Menken og Thorvald Abrahamsen til stede. Valgkomiteen to medlemmer, Bjørn Atle Gildestad og Ragnar Roll var også til stede. Revisor var til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING

Det kom ingen merknader til innkallingsom sammen med årsmøtedokumenter ble sendt pr
e-post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com.

VALG AV MØTELEDER

Til å lede møtet ble valgt Håvar Menken.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL

Det nye styret ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

ÅRSBERETNINGEN for 2014

Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2014. Tatt til etteretning.

REGNSKAP for 2014

Regnskapet for 2014 gjennomgått. Revisor leste sin beretning. Hans merknad var at regnskapet ikke var signert av hele styret. Deretter ble regnskapet godkjent.

PLANER FOR 2015

 • ·         SKILØYPER/TURSTIER: Styret har planer om å få til en ny nedfart fra toppen av åsen. Det vil koste noen kroner, og styret har i budsjettet for 2015 satt av kr. 15.000.De grunneierne som skal oppføre hytter vest for Luskertoppen, har imidlertid vist interesse for å få til en oppgradert skiløype over/rundt Luskertoppen og vil forhåpentligvis ta kostnaden ved dette. Forventes gjennomført før neste skisesong.
 • ·         Håvar Menken orienterte om ny bru over Yddeåni som gjør at løypemaskin kan kjøre over elva. Dette kan bidra til å øke kapasiteten betydelig og forhåpentligvis gi bedre skiløyper mellom Vangsjøen og Yddin. I tillegg ble det orientert om opparbeidelsen av sti/sykkelvei mellom Yddestøl og ny bru, ferdigstilles før sommeren 2015.
 • DUGNAD: Tidspunkt for høstens dugnad blir informert om på vår hjemmeside. Oppgavene blir å vedlikeholde den nye løypetraseen og hindre ettervekst av busk og kratt, tilsvarende vedlikehold av hovedløypa mellom myra nord for Rennsennbekken og Lomtjednet nærmere Yddin.
 • PREPARERING AV SKILØYPA: I sesongen 2013/2014 kjørte løypemaskinen 19 turer av kr 1 012.50 pr tur. Antallet for 2014/2015 er ikke kjent. Det ble ytret ønske om at løypemaskinen må kjøre oftere enn i dag. Detter er et kostnadsspørsmål. Styret vil vurdere å ta stilling til saken i god tid før neste års ski sesong.
 • Andre spørsmål som ble reist under årsmøtet
  Hugst vest for Luskeråsen, definert inn under området Hestekampen:
  Vi er kjent med at 3 grunneiere har til hensikt å oppføre hytter i nevnte område. Det var ønske om mer informasjon fra styret. Vellet, i motsetning til de hytteeiere som har nabotomter til utbyggingsområdet, har ikke mottatt nabovarsel. Styret har til hensikt å holde seg oppdatert om utbyggingen gjennom grunneierne og kommunen og å legge ut informasjon på vår hjemmeside. Den enkelte kan imidlertid gjennom:
  Valdreskart.no. Velg Øystre Slidre Kommune, - Verktøy: Arealplaner – Plannavn: Hestekampen. Under Dispensasjoner:
  Vis posisjon i kart; kommer opp plassering av hyttene(velg målestokk 1: 10 000) og under Bestemmelser kommer opp: Reguleringsføresegner. Reguleringsplanen er av 11.11.1993, men det er gitt dispensasjoner helt frem til 28.06.2007.
  Vinter/brøyting/møteplasser: Det var ønske om flere møteplasser og spørsmål om vi kunne bruke velmidler til dette. Vei spørsmål, utvidelse og vedlikehold er ikke vellets ansvar, men ligger under Rennsend Hyttegrenn, hvor vi betaler en årlig avgift på kr 1 000-, pr hytteeier. Vi kan imidlertid overfor grunneierne ytre ønske om flere møteplasser og regner med at grunneierne i tilknytning sine byggeprosjekter og større trafikk på veien opp til Luskeråsen, vil imøtekomme vårt ønske.

BUDSJETT/KONTINGENT

Styrets forslag var at kontingenten for 2015 var uendret kr 200, betalingsfrist 1.juni. Etter benkeforslag ble det vedtatt med akklamasjon at kontingenten for 2015 settes til kr 300-. Budsjettet korrigeres slik at kontingentinntekt økes med kr 9 000-, til kr 27 000,-.

VALG

 • To styremedlemmer, Anders Eckhoff og Thorvald Abrahamsen stod på valg. Wenie Nagell har av personlige årsaker valgt å trekke seg etter 1 år som styrets formann. Håvar Menken, som har ett år igjen av sin periode, påtok seg og ble valgt til styrets leder for 1 år. ThorvaldAbrahamsen tok gjenvalg for 2 nye år. Som nye styremedlemmer ble valgt Johannes Edvin Haug for 2 år og Vidar Vatningen for 1 år, dette for å få til en utskifting av 2 styremedlemmer hvert andre år, vedtektenes
  § 6.
 • Valgkomiteen; Styret foresloBjørn Atle Gildestad og Ragnar Roll som medlemmer i valgkomiteen. Vedtatt


Luskeråsen, 4. april.2015

Thorvald Abrahamsen     Håvar Menken    Vidar Vatningen     Johannes Edvin Haug.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...