Luskeråsen Vel

LUSKERÅSEN VEL


Budsjett


Resultatregnskap for perioden:

2015

2015

2014

INNTEKTER


Kontingentinntekter 2014 (2013)

0.00

0.00

600.00Kontingentinntekter 2015 (2014)

28,700.00

27,000.00

18,600.00Innmeldingsavgift


200.00

0.00

100.00


Grasrotandel


1,397.45

1,000.00

1,181.25


Renteinntekter


455.90

100.00

548.99


Sum inntekter


30,753.35

28,100.00

21,030.24
UTGIFTER


Kostnader skiløyper/løypekjøring

14,817.00

20,250.00

19,487.50Kostnad justering skiløype over Luskertoppen

3,337.75

15,000.00

0.00Kostnad "trig punkt" Luskertoppen

0.00

1,000.00

0.00Velferd dugnad


470.00

0.00

0.00


Datakostnader


951.00

900.00

872.00


Porto168.50

150.00

235.00

Gebyrer/rekvisita


163.50

200.00

161.00


Sum kostnader


19,907.75

37,500.00

20,755.50
Resultat10,845.60

-9,400.00

274.74Luskeråsen Vel
Balanse pr.


31.12.2015

31.12.2014

Eiendeler


Bankinnskudd


35,578.42

24,532.82Sum eiendeler


35,578.42

24,532.82

Egenkapital og gjeld


Egenkapital


Egenkapital 01.01


24,132.82

23,858.08Årets resultat


10,845.60

274.74Sum egenkapital 31.12

34,978.42

24,132.82


Kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld, note 1

600.00

400.00
Sum kortsiktig gjeld


600.00

400.00

Sum egenkapital og gjeld

35,578.42

24,532.82


Lørenskog, 25. januar 2016
Håvar Menken(sign)


Thorvald A. Abrahamsen(sign)
Styrets formann


Kasserer


Vidar Vatningen(sign)


Johannes Edvin Haug(sign)


LUSKERÅSEN VEL
Noter til regnskapet for 2015


Note 1  - Regnskapsprinsipp


Kontantprinsippet benyttes med unntak for regnskapsføring


av forskuddsbetalt kontingent.
Note 2 - Budsjett 20162016

INNTEKTER


Kontingentinntekter28,200Innmeldingsavgift0Grasrotandel1,500Renteinntekter200Sum inntekter29,900

UTGIFTER


Kostnader skiløyper/løypekjøring 2015/2016

24,500

Kostnad opparbeiding skiløype over Luskertoppen

20,000

Kostnad velferd dugnad1,000Datakostnader1,200Porto
250


Gebyrer/rekvisita200Sum kostnader47,150

Resultat
-17,250


Note 3 - Grasrotandel
Opptjent beløp for perioden 01.09 - 31.12.2015 kr

659.55

godskrives vår konto i 2016


Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...