Luskeråsen Vel

Overskrift

 1. ÅRSBERETNING LUSKERÅSEN VEL 2014

 Årsmøtet valgte påskeaften 2014 følgende styre: Wenie Nagell (leder), Thorvald Abrahamsen (kasserer), Håvar Menken og Anders Eckhoff.Valgkomitéen består av Bjørn Atle Gildestad og Ragnar Roll.

 1. Styremøter:

Styret har avholdt 3 styremøter siden årsmøtet påskeaften 2014.

 2. Medlemskap:

Vi er nå er velforening med 93 betalende medlemmer av i alt 112 hytteeiere. All kontigent er innbetalt for 2014.

 3. Økonomi:

Økonomien i Luskeråsen Vel er tilfredsstillende. Totale inntekter for 2014 inklusive renter utgjør kr 21 030,24. Regnskapet viser et overskudd på kr 274,74. Egenkapitalen pr. 31.12.2014 utgjør kr 24 132,82. Grasrotandelen i Norsk Tipping (5 personer) har fra starten i 2013 og frem til 31.12.14 bidratt med kr 1 591,80 til Luskeråsen Vel, hvorav kr 410,55 kommer på vår konto i 2015.

 4. Dugnad:

LV arrangerte i 2014 én dugnad, 4.oktober. Det var et meget godt oppmøte og i år var det hele 26 hoder med, fordelt på 15 hytter. I år var det en ekstra informasjon i forkant, og det hjalp nok på oppmøtet samt at det ser ut til at rode inndelingen fungerer. Folk har tatt i et tak selv om de ikke kunne møte på dugnaden, og andre har bidratt videre etter dugnad med å fjerne kvisthauger og døde trær.

Alle rodene har blitt gjennomgått med tanke på fjerning av ettervekst av vegetasjon, rotvelter er ryddet opp i. I tillegg til det "lokale" løypenettet ble også rodene fra Lomtjedn og frem til veikrysset ved Luskeråsen/Rennsenn ryddet.

 5. Vei:

Styret i Luskeråsen Vel (heretter kalt LV) har en tett og god dialog med Rennsenn Hyttegrend (heretter kalt RH), og veien opp er i relativt god stand.

 6. Skiløyper:

Ny bru ved Yddin ferdigstilt høst 2014. Ny sykkelsti fra Yddestølen til Yddeåni.

Yddin og Javnlie Løypelag kjører det nordligste nettet opp til Luskeråsen og Bjødnaholet, dette fungerer tilfredsstillende. LV er representert i styret i Mellad’n Turløyper med Håvard Menken, som leder av styret i MT.

 Oslo, 12. februar 2015

 5. PLANER FOR 2015

 1. 1.      Skiløyper og turstier:
  Den nye løype traséen er på plass, så vi har ingen store oppgaver foran oss, og heller ingen store kostnader. Men vi må naturligvis ha en dugnad høsten 2015 også for å vedlikeholde løypa og holde traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette gjøre vår del av kvisting og rydding langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. Styret vil allerede nå oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden utpå sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå.

De siste ti årene er det stort sett den samme gjengen som stiller på dugnaden. Det er alltid hyggelig, men vi må henstille til alle dere som ennå ikke har stilt på dugnad om å gjøre en innsats for fellesskapet. Om lag 26 person deltok sist høst, det er flere enn sist dugnad og er en gledelig utvikling.

Vi prlver å få en ny nedfart ved kraftlinja, og drøfter saken med grunneier. Dette vil koste en del kroner og vi har i budsjettet for 2015 satt av kr 15 000.

 1. 2.      Vei:
  Håvar Menken skal ta kontakt med Erik Onstad og høre om utbedring av parkeringsplass, om det er aktuelt. Vei til Bjørn Atle Gildestad er utbedret men mangler en stikk-renne. Evalueres om utbedring er nødvendig til våren 2015.
 2. 3.      Postombæring sommeren 2015
  Styret i LV ble i 2011 informert av Vangsjøen Vel om at de har hatt ”postkunder” fra Luskeråsen siden 2010 som altså får posten levert via dem om sommeren. De tre vellene Rennsenn, Midthøgde/Søndre Rennsenn og Vangsjøen betaler til sammen nesten 10.000 kroner for denne tjenesten. Dersom noen av hytteeierne i Luskeråsen ønsker å benytte seg av postombæringen deres kommende sommer også, ber vi dere kontakte post @vangsjoenvel.org. Dere må nok regne med å betale noen kroner for det, anslagsvis mellom 250 og 300 kroner pr hytteeier. Dette blir en avtale mellom den enkelte hytteeier her og de tre vellene, styret bare informerer om tilbudet. Årsaken til at LV ikke er med på ordningen med postombæring, er altså at årsmøtet 2010 sa nei til tilbudet om å betale 5.000 kroner for postombæring til oss. Etter dette har ingen hytteeiere fremmet forslag om postombæring til årsmøtebehandling.
 3. 4.      www.luskeraasen.com
  Hjemmesiden er bra besøkt. Terje Strøm gjør en meget god jobb, men siden lages ikke av seg selv. Vi ønsker bidrag fra alle, både tekst og bilder, og gjerne nye idéer til hva siden kan inneholde. Tips om aktuelle lenker kan dere sende Terje Strøm. Styret har opprettet en gruppe på Facebook der alle medlemmene til enhver tid kan legge ut informasjon og bilder, eks; snømengde, veiforhold etc. https://www.facebook.com/luskeraasen.  Det er ikke meningen at denne siden skal erstatte www.luskeraasen.com, men være et supplement.
 1. BUDSJETT FOR 2015
  Se note 2 til regnskapet for 2014
 2. 7.    INNKOMNE FORSLAG
  Det er ikke kommet noen forslag til endringer av vedtekter eller andre forslag til styret innen fristen 15.januar 2015.
 3. 8.    KONTINGENT
  Styret foreslår at kontingenten for 2015 forblir uendret og settes til kr 200, betalingsfristen forblir 1.juni.

 9 VALG
STYRET: Thorvald Abrahamsen (kasserer) står på valg, Wenie Nagell (styreleder) og Anders Eckhoff går ut av styret. Håvar Menken står ikke på valg. Wenie Nagell har meddelt valgkomiteen at hun ønsker å trekke seg fra styret. Anders Eckhoff tar ikke gjenvalg og trer ut av styret. Valgkomiteen har ikke kommet opp med kandidater før sammenfatting av årsmelding for 2014, og årsmøtet må stemme og vurdere eventuelle benkeforslag fra de frammøtte medlemmene.

VALGKOMITÉ: Bjørn Atle Gildestad og Ragnar Roll har vært valgkomite det siste året – de bes om å fortsette.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...