Luskeråsen Vel

Årsmøteprotokoll 2019

ÅRSMØTEPROTOKOL LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, påskeaften lørdag 20. april 2019 kl. 10.00.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE

26 hytteeiere var til stede. Alle styrets medlemmer møtte. Valgkomiteen var representert ved Bjørn Atle Gildestad. Revisor var ikke til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING

Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr epost og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com.

VALG AV MØTELEDER

Til å lede møtet ble valgt styrets leder Yngvar Aarebrot.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL

Det nye styret ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2018

Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2018. Tatt til etterretning.

REGNSKAP FOR 2018

Regnskapet og revisors beretning for 2018 ble gjennomgått. Regnskapet som viser et underskudd på kr 4 998,97 og en egenkapital på kr 51 693,01 ble godkjent.

PLANER FOR 2019

1. Skiløyper og turstier:

Som tidligere år må vi arrangere en dugnad høsten 2019 for å vedlikeholde løypa og å holde traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og rydding langs hovedløypa mellom myra nord for Rennsennbekken og Lomtjedn. Styret vil allerede nå oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden utpå sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå, men mest sannsynlig lørdagen i uke 40.

Styret samarbeider med Søndre Rensenn og Midthøgde Vel (SRMV) om å utvide løypenettet med trasse som går ut fra vår løypetrase ned mot Rensennvatnet, over Hestekampen, videre forbi Midthøgda og kommer inn på eksisterende løype i nærheten av Buahaugen, stopp 12. Sommeren 2017 ble strekingen fra Hestekampen til Buahaugen gjort klar etter en kjempeinnsats fra velforeningen. Det er således kun distansen Hestekampen – Luskeraasen som gjenstår, ca 420 m.

Vi regner med at de nødvendige godkjenninger fra grunneiere og kommunen er på plass før sommeren. Videre må vi også ha på plass en avtale med SRMV om fordeling av arbeidsoppgaver og kostnader til opparbeiding av traseen. Det kan bli aktuelt med dugnadsinnsats fra vår side i før vinter 2019/2020. Vi kommer med nærmere info når ting er klart.

2. Vei:

Styret fører dialog med Rennsenn Hyttegrend om skilting av parkeringsforbud på møteplassene langs veien opp til Luskeråsen.

3. www.luskeraasen.com

Hjemmesiden er bra besøkt. Halvor Sogn Haug overtok driften av hjemmesiden i 2017. Siden lages ikke av seg selv. Vi ønsker bidrag fra alle, både tekst og bilder, og gjerne nye idéer til hva siden kan inneholde. Tips om aktuelle lenker kan dere sende Halvor Sogn Haug. Velet har opprettet en gruppe på Facebook der alle medlemmene til enhver tid kan legge ut informasjon og bilder, eks; snømengde, veiforhold etc. https://www.facebook.com/luskeraasen. Det er ikke meningen at denne siden skal erstatte www.luskeraasen.com, men være et supplement.

4. Sikring av brønner på Luskeråsen

Da de såkalte Anstor hyttene ble bygget tidlig på 70 tallet, ble det anlagt flere brønner. Vi antar at flere av disse ikke lenger er i bruk. Styret kjenner ikke til hvor mange brønner det er og hvor de ligger. Det er de opprinnelige brukere av brønnene som sammen med grunneierne har ansvar for å sikre brønnene.

Styret i LV oppfordrer brukere/tidligere brukere og grunneiere til å sikre brønnene. Dersom medlemmer observerer brønner som utgjør fare, skal styret stille seg som formidler av spesifikke henvendelser til grunneiere, tidligere brukere eller nabohytter til brønnen. BUDSJETT/KONTINGENT

Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2019, note 2 til regnskapet for 2018, ble godkjent.

VALG

Vidar Vatningen og Thorvald A. Abrahamsen var på valg. Det skulle derfor velges 2 styremedlemmer for 2 år. Yngvar Aarebrot og Steinar Thon var ikke på valg.

Valgkomiteen har kommet opp med følgende innstilling:

Thorvald A. Abrahamsen, kasserer, gjenvalg for 2 år

Håkon Lilleby, styremedlem for 2 år

Til styrets formann for 1 år ble valgt Steinar Thon.

VALGKOMITÉ: Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken ble gjenvalgt.

VARAMEDLEM: Gjenvalg av Grete Rusten

REVISOR: Gjenvalg av Marit Gustavsen for 1 år.

Luskeråsen, 20. april 2019

Yngvar Aarebrot                         Steinar Thon

Thorvald A. Abrahamsen             Håkon Lilleby

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...