Luskeråsen Vel

Årsmøteprotokoll 2022

ÅRSMØTEPROTOKOL LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, skjærtorsdag 14. april 2022
kl. 10.00.
Styrets formann åpnet møtet og ønsket velkommen.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE
35 hytteeiere var til stede. Alle styrets medlemmer møtte. Valgkomiteen var representert ved Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken. Revisor var ikke til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING
Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr e-post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com.

VALG AV MØTELEDER
Til å lede møtet ble valgt styrets leder Jan Georg Vedeler.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL
Medlemmer av det nye styret, som var til stede på årsmøtet, ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

ÅRSBERETNINGEN for 2021
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2021. Vedtatt.
Årsmøtet ba styret rette en takk til Mellad’n for godt utført arbeide.

REGNSKAP for 2021
Regnskapet for 2021 ble gjennomgått. Regnskapet, som viser et overskudd på kr 15 587,22 og en egenkapital på kr 79 628,41, ble godkjent.

PLANER FOR 2022

5. PLANER FOR 2022
5.1 Skiløyper
Som tidligere år må vi ha en dugnad høsten 2022 for å vedlikeholde løypa lokalt og å holde traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og rydding langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. Styret vil allerede nå oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden utpå sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå.

Fremmøtet på dugnaden høsten 2021var veldig bra. hytter. Alle planlagte oppgaver ble gjennomført. Det viktigste var utsetting av nye, høye og miljøvennlige løypestikker langs hele løypetraseen i Luskeråsen, samt rydding av løypa og stirydding. Det gjenstår noe utsetting av nye løypestikker og litt arbeid med noen store steiner som vi kan ta på årets dugnad, men alt i alt blir nok jobben lettere denne høsten. Styret planlegger en befaring til sommeren sammen med en fra løypekjørerne. Det kan bli nødvendig å leie gravemaskin for utbedringer av løypa, ikke minst med tanke på tidligere sesongstart.

5.2 Turstier og gapahuk
På dugnaden i sist høst ble en tursti blåmerket, se årsberetningen. Det ble også satt opp noen skilt. I inneværende år vil det bli satt opp flere skilt. Det er også planer om å gå opp en sti mellom Heimstølene over Rundehovda og til Jødmanstjernet. Rydding og vedlikehold av merking av stier bør bli en fast del av dugnadsprogrammet. Det er også planlagt utarbeidet et kartutsnitt hvor turstiene i området blir inntegnet. Når dette arbeidet er ferdig, vil det bli gjort tilgjengelig på vellets hjemmeside og sendt medlemmene.

Styret planlegger å sette opp en fin gapahuk inkludert bålpanne ved myra der rundløype går. Vi planlegger også en utsiktsbenk på løypas høyeste punkt.

5.3 Vei
Styret fører dialog med Rennsenn Hyttegrend om skilting av parkeringsforbud på møteplassene langs veien opp til Luskeråsen, samt andre spørsmål rundt veien.

 

5.4 www.luskeraasen.com.

Styret ser at hjemmesiden trenger en oppfriskning og vil se etter medlemmer med kompetanse som kan hjelpe oss med dette.

5.5 VA-utbygging

Styret vil følge utviklingen av ØSKs planer for Luskeråsen. Styret vil søke å avholde et møte med ØSKs ledelse for å fremlegge våre bekymringer knyttet til planene og deres konsekvenser for området og hytteeierne.

 

5.6 Samarbeid med ØSK

Med referanse til den inngåtte samarbeidsavtalen mellom ØSK og hyttevellene i ØS vil styret delta i påvirkningen av ØSK i saker som berører hytteeierne i ØS.

Tatt til etterretning.

BUDSJETT/KONTINGENT
Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2022, note 3 til regnskapet for 2021, ble vedtatt.

VALG

Til nytt styre og andre tillitsverv ble valgt:
Jan Georg Vedeler,
fortsetter – står ikke på valg. Valgt som leder for ett år

Yngvar Aarebrot, fortsetter – står ikke på valg

Morten Kjellås, ny - valgt for to år

Trine Fevik, ny - valgt som kasserer for to år.

Varamedlem: Ingvar Elgesem fortsetter som varamedlem - valgt for ett år

Revisor: Bendik Sagsveen, valgt.

Valgkomite: Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken valgt for ett år.

 

Luskeråsen, 14. april 2022

 

Jan Georg Vedeler          Yngvar Aarebrot             Morten Kjellås
Sign.                                     Sign.                                     Sign.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...