Luskeråsen Vel

Årsmøteprotokoll 2018

ÅRSMØTEPROTOKOL LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, påskeaften lørdag 31.mars 2018 kl. 10.00.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE

30 hytteeiere var til stede. Alle styrets medlemmer møtte. Valgkomiteen var representert ved Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken. Revisor var ikke til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING

Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr epost og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com.

VALG AV MØTELEDER

Til å lede møtet ble valgt styrets leder Vidar Vatningen.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL

Det nye styret ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2017

Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2017. Tatt til etterretning.

REGNSKAP FOR 2017

Regnskapet og revisors beretning for 2017 ble gjennomgått. Regnskapet som viser et overskudd på kr 17 189,13 og en egenkapital på kr 56 691,98 ble godkjent.

PLANER FOR 2018

1. Skiløyper og turstier:

Som tidligere år må vi ha en dugnad høsten 2018 for å vedlikeholde løypa og å holde traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og rydding langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. Styret vil allerede nå oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden utpå sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå.

Det er stort sett den samme gjengen som stiller på dugnadene, men også i 2017 var det noen nye ansikter. Det er hyggelig. Vi vil henstille til alle dere som ennå ikke har stilt på dugnad om å gjøre en innsats for fellesskapet.

Velets medlemmer ble oppfordret til, utover årlig dugnad, å kappe trestubbene som står igjen i løypetrase etter at man i vinter har måttet felle nedbøyde trær i ca. 1 meters høyde over bakken.

Melladn Turløyper arbeider med å utvide løypenettet med løype som går ut fra vår løypetrase ned mot Rensennvatnet, over Hestekampen, videre langs Midthøgda og kommer inn på eksisterende løype i nærheten av Buahaugen. I løpet av sommeren 2017 ble strekingen fra Hestekampen til Buahaugen gjort klar etter en kjempeinnsats fra de tilhørende velforeningene. Det er således kun distansen Hestekampen – Luskeraasen som gjenstår. Vi regner med at de nødvendige godkjenninger fra grunneiere og kommunen er på plass før sommeren. Det kan derfor bli aktuelt med dugnadsinnsats fra vår side i løpet av sommeren. Vi kommer med nærmere info når ting blir klart.

For å unngå 2 veikryssinger og skiløype i vei, vil styret undersøke mulighet for å opparbeide ny skitrase på oversiden av veien som går fra myra og opp forbi Erik Onstad sin hytte.

2. Vei:

Styret fører dialog med Rennsenn Hyttegrend om skilting av parkeringsforbud på møteplassene langs veien opp til Luskeråsen.

3 . www.luskeraasen.com:

Hjemmesiden er bra besøkt. Halvor Sogn Haug overtok driften av hjemmesiden fra 2017. Siden lages ikke av seg selv. Vi ønsker bidrag fra alle, både tekst og bilder, og gjerne nye idéer til hva siden kan inneholde. Tips om aktuelle lenker kan dere sende Halvor Sogn Haug. Velet har opprettet en gruppe på Facebook der alle medlemmene til enhver tid kan legge ut informasjon og bilder, eks; snømengde, veiforhold etc. https://www.facebook.com/luskeraasen. Det er ikke meningen at denne siden skal erstatte www.luskeraasen.com, men være et supplement.

4.Samarbeid med andre Vel:

Kommunen har innført eiendomsskatt og ordføreren har lovet at en andel av midlene som kommer inn skal gå til opparbeiding stier, skiløyper etc. For å kunne bli en mer slagkraftig enhet overfor kommunen, har vi innledet et samarbeid med andre vel i området.

VEDTEKTSENDRINGER

Styrets forslag til vedtektsendringer av § 3 ble vedtatt. Ny tekst blir:

Paragraf 3

3.0          Vellets driftsår er fra 01.01. til 31.12. Årsregnskaper settes opp pr. 31.12 hvert år.

3.1          Vellet ledes av et styre på 4 medlemmer og har ett varamedlem, valgt av årsmøtet på følgende måte:

-             Styrets medlemmer velges for to år ad gangen. For å gi kontinuitet er det hvert år valg på to styremedlemmer.

-              Styrets leder velges av årsmøtet.

-              Varamedlem velges for ett år av gangen.

3.2          Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.

3.3          Styret kan ikke oppta lån for vellet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.

3.4          Styret plikter å holde vellets medlemmer orientert om styret arbeid i driftsåret. Nye vedtekter følger som vedlegg til denne protokoll.

BUDSJETT/KONTINGENT

Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2018, note 2 til regnskapet for 2017, ble godkjent.

VALG

Vidar Vatningen og Yngvar Aarebrot er på valg. Johannes Edvin Haug trekker seg fra styret grunnet sykdom. Kasserer Thorvald A. Abrahamsen er ikke på valg. Det skulle derfor velges 3 nye styremedlemmer, 2 for 2 år og ett for 1 år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Yngvar Aarebrot og Steinar Thon ble valgt for 2 år. Vidar Vatningen ble valgt for 1 år. Yngvar Aarebrot ble valgt til styrets leder for ett år.

Til vararepresentant ble valgt: Grete Moe Rusten for 1 år

VALGKOMITÉ: Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken ble gjenvalgt.

REVISOR: Marit Gustavsen ble gjenvalgt for 1 år.

Luskeråsen, 31. mars 2018

Yngvar Aarebrot                                             Steinar Thon

Thorvald A. Abrahamsen                            Vidar Vatningen

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...