Luskeråsen Vel

Årsmøteprotokoll 2021

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2021 LUSKERÅSEN VEL

Ordinært årsmøte ble avholdt analogt på grunnlag av utsendt stemmeseddel. Avstemming
foregitt fra tidspunkt for utsendelse av stemmeseddel til og med 7. mai 2021 ved innsending
av stemmeseddel til styrets leder Steinar Thon

OPPTELLING AV FRAMMØTTE
16 hytteeiere deltok i avstemmingen. Styrets leder Steinar Thon og styremedlem Thorvald
Abrahamsen deltok ved opptelling.

GODKJENNING AV INNKALLING

Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr e-
post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com. Godkjent med 16 stemmer.

VALG AV MØTELEDER
Stemmeseddel ble sendt til styrets leder som dermed fungerte som møteleder. Godkjent med
16 stemmer.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL
Det ble enstemmig vedtatt at 2 av styrets medlemmer skulle undertegne protokollen. Godkjent
med 16 stemmer.

ÅRSBERETNINGEN for 2020
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2020. Godkjent med 15 stemmer, 1
stemme kjent ugyldig.

REGNSKAP for 2020
Regnskapet og revisors beretning var sendt til medlemmene Regnskapet, som viste et
overskudd på kr 11 416,15 og en egenkapital på kr 64 641,19, ble godkjent med 16 stemmer.

PLANER FOR 2021
Følgende planer ble tatt til etterretning med 16 stemmer.

5.1 Skiløyper
Som tidligere år må vi ha en dugnad høsten 2021 for å vedlikeholde løypa og å holde traséen
fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og rydding
langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. Styret vil allerede nå oppfordre
alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden utpå
sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå.
Det er stort sett den samme gjengen som stiller på dugnadene, men også på fjorårets dugnad
var det noen nye ansikter. Det er hyggelig. Vi vil henstille til alle dere som ennå ikke har stilt
på dugnad, om å gjøre en innsats for fellesskapet.
For sesongen 2021/2022 er det ventelig Leirin som utfører løypekjøringen for Mellad’n
Turløyper.
Vi fikk i 2019 ferdig den gjennomgående forbindelse fra hovedløypen ved krysset mot
Luskeråsen/Bjødnahølet over Luskeråsen til Hestekampen og videre til hovedløypen ved
Stopp 12. Styret vil fortsatt forsøke å få denne løypen inkludert i hovedløypenettet, siden den
fremstår som et alternativ til hovedløypen. Styret vil søke et samarbeid med Søndre Rensenn og Midthøgde Vel om dette. Det planlegges å skilte til/fra Luskeråsen ved de nye løypekryssene og enkelte av de eksisterende.

Enkelte andre hyttevel som sogner til Rennsenn, har ønsket en forbindelse langs vannet
mellom våre to nedkjøringer, for å få en rundløype uten bakkene opp og ned på Luskeråsen.
Luskeråsen Vel har erklært at vi ikke ønsker å delta i opparbeidelse av en slik forbindelse. Vi
er imidlertid kjent med at det er gjort forberedende arbeid med denne traseen.


5.2 Turstier
I forbindelse med siste dugnad ble noen av stiene i området kvistet og ryddet. Dette bør bli en
fast del av dugnadsprogrammet. Det planlegges å skilte turstiene i området. Det arbeides også
med å lage et kartutsnitt med turstiene i området inntegnet, og dette vil bli gjort tilgjengelig på vellets hjemmeside.

5.3 Vei
Styret fører dialog med Rennsenn Hyttegrend om skilting av parkeringsforbud på
møteplassene langs veien opp til Luskeråsen.

5.4 www.luskeraasen.com
Hjemmesiden er bra besøkt. Halvor Sogn Haug overtok driften av hjemmesiden fra 2017.
Siden lages ikke av seg selv. Vi ønsker bidrag fra alle, både tekst og bilder, og gjerne nye
idéer til hva siden kan inneholde. Tips om aktuelle lenker kan dere sende Halvor Sogn Haug.
Velet har opprettet en gruppe på Facebook der alle medlemmene til enhver tid kan legge ut
informasjon og bilder, eks; snømengde, veiforhold etc.
https://www.facebook.com/luskeraasen. Det er ikke meningen at denne siden skal erstatte
www.luskeraasen.com, men være et supplement.

5.5 VA-utbygging
Styret vil følge utviklingen av ØSKs planer for Luskeråsen. Styret vil søke å avholde et møte
med ØSKs ledelse for å fremlegge våre bekymringer knyttet til planene og deres
konsekvenser for området og hytteeierne.

5.6 Samarbeid med ØSK
Med referanse til den inngåtte samarbeidsavtalen mellom ØSK og hyttevellene i ØS vil styret
delta i påvirkningen av ØSK i saker som berører hytteeierne i ØS.

BUDSJETT for 2021
Budsjettet for 2021, note 2 til regnskapet for 2020, ble godkjent med 16 stemmer.

INKOMNE FORSLAG/VEDTEKTSENDRING
Styrets forslag til endring av § 6.3 ble vedtatt med 16 stemmer. De nye vedtektene følger som
vedlegg til denne protokoll.

KONTINGENT
Styrets forslag på kontingent på kr 300,- fikk 11 stemmer.
Alternativt forslag på kr 450.- fikk 5 stemmer.
Vedtak ble dermed kr 300,-, dvs. uendret fra 2020.

VALG
Thorvald Abrahamsen og Håkon Lilleby var ikke på valg.
Til nye medlemmer ble valgt med 16 stemmer.
Styreleder:     Jan Georg Vedeler, valgt for 2 år
Styremedlem: Yngvar Aarebrot gjenvalgt for 2 år
Varamedlem:  Ingvar Elgesem
Valgkomite:     Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken ble gjenvalgt.
Revisor:          Gjenvalg av Marit Gustavsen for 1 år.
Som ressursperson for styret til å styrke dialogen med Mellad’n ble Sindre Ryan enstemmig
applaudert.
Bærum, 7. mai l 2021

Steinar Thon                Thorvald A. Abrahamsen
Sign                             Sign.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...