Luskeråsen Vel

Årsmøteprotokoll 2020

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2020 LUSKERÅSEN VEL

Forsinket årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, lørdag 3. oktober 2020 kl. 10.00.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE
18 hytteeiere var til stede. Det var avgitt 1 fullmakt til styrets formann vedrørende valg av nytt styre. Fra styret møtte i tillegg til styrets leder Steinar Thon ett styremedlem Håkon Lilleby. Valgkomiteen var representert ved Bjørn Atle Gildestad. Revisor Marit Gustavsen vartil stede.

GODKJENNING AV INNKALLING
Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter var sendt pr e-post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com. 

VALG AV MØTELEDER
Til å lede møtet ble valgt styrets leder.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL
Styrets medlemmer som var til stede på årsmøtet ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

ÅRSBERETNINGEN for 2019
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2019. Tatt til etterretning. 

REGNSKAP for 2019
Regnskapet og revisors beretning for 2019 ble gjennomgått. Regnskapet, som viser et overskudd på kr 932,03 og en egenkapital på kr 55 625,04, ble godkjent.

PLANER FOR 2020

5.1 Skiløyper
Som tidligere år må vi ha en dugnad høsten 2020 for å vedlikeholde løypa og å holde traséen fri for ettervekst. Vi må i tillegg til dette overholde vår forpliktelse med kvisting og rydding langs hovedløypa mellom Rennsennbekken og Lomtjednet. Styret vil allerede nå oppfordre alle hytteeierne til å stille på dugnaden til høsten. Følg med på info på hjemmesiden utpå sommeren, for dugnadsdato er ikke fastsatt ennå.

Det er stort sett den samme gjengen som stiller på dugnadene, men også på fjorårets dugnad var det noen nye ansikter. Det er hyggelig. Vi vil henstille til alle dere som ennå ikke har stilt på dugnad, om å gjøre en innsats for fellesskapet.

For sesongen 2019/2020 er det Leirin som utfører løypekjøringen for Mellad’n Turløyper.

Vi har nå fått en gjennomgående forbindelse fra hovedløypen ved krysset mot Luskeråsen/Bjødnahølet over Luskeråsen til Hestekampen og videre til hovedløypen ved Stopp 12. Styret vil forsøke å få denne løypen inkludert i hovedløypenettet for sesongen 2020/2021, siden den fremstår som et alternativ til hovedløypen. Styret vil søke et samarbeid med Søndre Rensenn og Midthøgde vel om dette. Det planlegges å skilte til/fra Luskeråsen ved de nye løypekryssene og enkelte av de eksisterende.

5.2 Turstier
I forbindelse med siste dugnad ble noen av stiene i området kvistet og ryddet. Dette bør bli en fast del av dugnadsprogrammet. Det planlegges å skilte turstiene i området. Det arbeides også med å lage et kartutsnitt med turstiene i området inntegnet, og dette vil bli gjort tilgjengelig på vellets hjemmeside.

5.3 Vei
Styret fører dialog med Rennsenn Hyttegrend om skilting av parkeringsforbud på møteplassene langs veien opp til Luskeråsen.

Hjemmesiden er bra besøkt. Halvor Sogn Haug overtok driften av hjemmesiden fra 2017. Siden lages ikke av seg selv. Vi ønsker bidrag fra alle, både tekst og bilder, og gjerne nye idéer til hva siden kan inneholde. Tips om aktuelle lenker kan dere sende Halvor Sogn Haug. Velet har opprettet en gruppe på Facebook der alle medlemmene til enhver tid kan legge ut informasjon og bilder, eks; snømengde, veiforhold etc. https://www.facebook.com/luskeraasen.  Det er ikke meningen at denne siden skal erstatte www.luskeraasen.com, men være et supplement.

5.5 VA-utbygging

Styret vil følge utviklingen av ØSKs planer for Luskeråsen. Styret vil søke å avholde t møte med ØSKs ledelse for å fremlegge våre bekymringer knyttet til planene og deres konsekvenser for området og hytteeierne.

5.6 Samarbeid med ØSK

Med referanse til den inngåtte samarbeidsavtalen mellom ØSK og hyttevellene i ØS vil styret delta i påvirkningen av ØSK i saker som berører hytteeierne i ØS.

BUDSJETT/KONTINGENT
Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2020, note 2 til regnskapet for 2019, ble godkjent.

VALG
Styret fremmer følgende forslag:

Funksjonstiden for medlemmene av det sittende styret forlenges med ett år, dvs. at valg av medlemmer på valg i 2020 først skjer på årsmøtet 2021, og at valg av medlemmer på valg 2021 kommer på valg i 2022. Dette begrunnes med at årsmøte i 2021 presumptivt vil bli avholdt kun ca. et halvt år etter årsmøte 2020. Samtlige medlemmer av det sittende styret, inkludert varamedlem, har sagt seg villig til å akseptere en slik løsning. 

Valgkomiteen stiller seg bak dette forslaget. Årsmøtet vedtok forslaget.

Valgkomiteen og revisor aksepterer en tilsvarende forlengelse av funksjonstid frem til årsmøte 2021.

Luskeråsen, 3. oktober 2020
Steinar Thon    Håkon Lilleby
Sign                 Sign

 

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...