Luskeråsen Vel

Standard side

ÅRSMØTEPROTOKOL LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på den første P-plassen på toppen på åsen, påskeaften lørdag 15.april 2017 kl. 10.00.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE

31 hytteeiere var til stede. Alle styrets medlemmer møtte. Valgkomiteen var representert ved Bjørn Atle Gildestad. Revisor var ikke til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING

Det kom ingen merknader til innkalling som sammen med årsmøtedokumenter ble sendt pr e-post og pr brev til de som ønsket dette. Dokumentene var også gjort tilgjengelige på velforeningens nettside www.luskeraasen.com.

VALG AV MØTELEDER

Til å lede møtet ble valgt styrets leder Vidar Vatningen.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL

Styret ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

ÅRSBERETNINGEN for 2016

Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen for 2016. Tatt til etterretning.

REGNSKAP for 2016

Regnskapet og revisors beretning for 2016 ble gjennomgått. Regnskapet som viser et overskudd på kr 4 524,43 og en egenkapital på kr 39 502,85 ble godkjent.

PLANER FOR 2017

 • ·         Skiløyper: Deler av traseen over Luskertoppen må sees på som en midlertidig løsning. Endelig trase vil først foreligge når det er klart hvordan de nye hyttetomtene i området nærmest Hestkampen vil bli plassert, men dette kan ta tid.
  Gjennom vinteren har det vært kritikk for manglende løypekjøring etter at Leirin utfører løypekjøring for Melladn Turløyper. Gjennom vårt medlemskap i Melladn er man i dialog med Leirin med tanke på fremtidige løsninger.
  Kommunen etter samspill med hyttevellene Luskeråsen/Hestekampen og Melladn Turløyper har til hensikt å utvide løypenettet med løype som går ut fra vår gamle løypetrase ned til Rensennvatnet over Hestekampen for å koble oss til den nye traseen fra 2017 som går fra Buahaugen til sørenden av Rensennvatnet. Eksakte planer for framdriften er ikke klare, men det er stor sannsynlighet for at det vil komme forespørsel om dugnadsinnsats i denne sammenheng og at vi må bidra økonomisk til planering.
  Styret vil se på, etter ønske fra medlemmer, mulighet for lokal preparering av vår løypetrase utover det Melladn utfører.

 • ·         Eiendomsskatt fra 2018/Kommunens bruk av midlene
  Styret ble også oppfordret til å kontakte andre hyttevell med tanke på å gå i dialog med kommunen om bruk av eiendomsskatten som innføres fra 2018. Ordføreren har gitt uttrykk for at deler av skatten skal gå til turformål som stier, skiløyper og sykkelveier. Det er derfor viktig at vi sammen med andre vel må være pådrivere mot kommunen med tanke på stier/sykkelveier i forhold til den stig og løypeplan de har vedtatt.

 • Dugnad: Tidspunkt for høstens dugnad blir informert om på vår hjemmeside. Oppgavene blir som vanlig å vedlikeholde våre løypetraseer med å fjerne ettervekst av busk og kratt, samt tilsvarende vedlikehold av hovedløypa mellom myra nord for Rennsennbekken og Lomtjednet nærmere Yddin. En del av dugnaden går ut på å fjerne trær som ved tidlig snøfall, ser ut til å kunne bøye seg inn over traseen og hindre løypemaskinen. Med tanke på stadig mildere vintre, bløte myrer og mindre snø, bør vi se på evt. justering av løypetrase til tørrere områder.
 • Vedlikehold/brøyting/strøing/møteplasser: I løpet av 2016 er det kommet flere møteplasser. Styret vil gå i dialog med Rennsend Hyttegrend (RH) som skilting av parkeringsforbud. Noen av møteplassene har også feil dosering og kan skape problem vinterstid. Dette bør rettes opp i 2017. Det kom ønske fra hytteeier om utretting av veien i en uoversiktlig sving nedenfor den siste brattbakken før toppen. Styret vil ta ovennevnte opp medd RH. Styret vil oppfordre RH til hyppigere ettersyn av veien og sørge for at stikkrenner holdes åpne. Kontaktperson vedrørende veivedlikehold, brøyting etc. er Erik Onstad, tlf.  91 81 79 69.
 • www.luskeraasen.com. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med bidrag, både tekst og bilder og gjerne med ideer til hva siden kan inneholde. Tips kan sendes til Halvor Sogn Haug. Det er også opprettet en gruppe på Facebook der en kan legge ut bilder og informasjon om snømengde, veiforhold etc. https://www.facebook.com/luskeraasen.

VEDTEKTSENDRINGER

Styrets forslag til 2 vedtektsendringer, § 2 og § 4, ble vedtatt. Ny tekst blir:

§ 2
Vellets medlemmer omfatter hytteeiere i området. Årsmøtekontingenten fastsettes etter behov av årsmøtet og er egen post på dagsorden. Medlemskapet følger hytteeier. Medlemskapet opphører automatisk når kontingenten ikke er betalt for de to siste år.

§ 4
Styret i vellet bruker som sin offisielle kanal til medlemmene hjemmesiden:
www.luskeraasen.com

Nye vedtekter følger som vedlegg til denne protokoll.

BUDSJETT/KONTINGENT

Styrets forslag på kontingent på kr 300,- og budsjettet for 2017, note 2 til regnskapet for 2016, ble godkjent.

VALG

 • To styremedlemmer, Thorvald Abrahamsen og Johannes Edvin Haug stod på valg. Begge tok gjenvalg for 2 år. Vedtatt. Valgkomiteen: Styret foresloHåvar Menken ogBjørn Atle Gildestad som medlemmer i valgkomiteen. Vedtatt.
 • Vellets revisor Marit Gustavsen ble gjenvalgt for 2017.

Luskeråsen, 15. april 2017

 

  Vidar Vatningen                                                    Johannes Edvin Haug

Thorvald A. Abrahamsen                                                  Yngvar Aarebrot
                                                                                                                     

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...